Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

Kobiecypukt

June 10 2015

Kobiecypukt
Nie poddawaj się, powtarzałam sobie.
Nigdy się nie poddawaj.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Kobiecypukt
Myślę, że najpierw trzeba być kochaną, żeby wiedzieć, jak kochać.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Kobiecypukt
Jego wargi, język i dłonie są tak doskonałe, że nigdy nie będę w stanie się na niego gniewać.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Kobiecypukt
2782 83f1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Kobiecypukt
- Znowu mam problem z rękami - mówi. 
- Jaki problem? - nie rozumiem. - Co się dzieje z twoimi rękami.
- Wyrywają mi się do ciebie.
— Agnieszka Olejnik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Kobiecypukt
Po prostu naucz mnie dotyku.
— Agnieszka Olejnik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Kobiecypukt
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl